Profesjonelle råd og veiledning

Arkitekten som tegner huset eller hytta er også din rådgiver og veileder gjennom hele byggeprosessen. Små og tilsynelatende enkle prosjekter innebærer også mange vurderinger og valg. Feil valg kan medføre tekniske utfordringer, merutgifter og forsinkelser. Vi loser prosjektet gjennom kommunal saksbehandling, anbudsprosess og bygging.

Unike mennesker – unike løsninger

Dine ønsker, behov og drømmer danner grunnlaget for oppdraget. De økonomiske rammene og andre forutsetninger utgjør sammen med regulering, lover og forskrifter rammeverket som arkitekten jobber innenfor. Vi tilpasser huset til menneskene og omgivelsene – i stedet for at menneskene og omgivelsene må tilpasse seg huset.

Tilpasning til stedet

Vi vil tilpasse det nye huset til tomten og stedet; til krevende topografi, utfordrende klima, komplekse bysituasjoner, sårbare landskaper eller særpregede bygningsmiljøer. Ny arkitektur oppstår gjerne når byggeskikk og håndverkstradisjoner møter dagens energikrav, tekniske muligheter og forventninger om bruk.

God kvalitet lønner seg

Vi tenker kvalitet i alle byggets deler og over tid, slik at vedlikeholdsbehovet reduseres og bygningen tåler tidens tann. God kvalitet i materialer og produkter koster ikke nødvendigvis mer enn ordinære bygningselementer, men varer lenger. Det brukes enorme ressurser på å utbedre og erstatte dårlig byggeri. God kvalitet lønner seg alltid i et langsiktig perspektiv.

Formelle krav til saksbehandling

Ved søknad om tillatelse til å oppføre bygg stilles det krav til ansvarsrett for ansvarlige foretak. Vi har godkjenning for ansvarsrett, og vil som ansvarlig søker lose deg gjennom hele den lovregulerte byggesaksgangen, fram til ferdigmelding. For å få godkjenning må arkitekten ha tilfredsstillende kvalitetssikrings- og kontrollsystemer.

De gode løsningene – mulighetene du ikke ser selv

For de fleste er det umulig å holde seg orientert om nye bygningsprinsipper, materialer og produkter. Vi har oversikt og gir kvalifiserte råd. Mindre byggeoppgaver, som ombygging eller tilbygg, ser kanskje ikke så vanskelige ut, men i eksisterende hus møter man mange utfordringer. Vi er trenet til å se løsninger.

Universell utforming, fleksibilitet og livsløp

Selv om en bolig er tegnet spesielt for byggherren og brukerne – vet vi at huset skal fungere for skiftende generasjoner og ulik bruk over tid. Vi kan prosjektere fleksible løsninger og tilrettelegge boligfunksjoner for hele livsløpet.

Klimaeffektivitet og energiløsninger

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller stadig strengere krav til bygningers energiforbruk, og arkitektene oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse. Bygningens utforming, plassering og orientering betyr mye for husets energiregnskap. Det mest miljøvennlige er likevel å bygge så lite som mulig. Arealeffektivitet er nært knyttet til funksjonalitet, og skreddersydde løsninger gir best plassutnyttelse. Et arkitekthonorar kan fort spares inn med gode løsninger.

God arkitektur oppstår gjennom kommunikasjon

God arkitektur og gode løsninger oppstår ved stadig utveksling mellom oppdragsgiver og arkitekt, og i samarbeid med håndverkere og rådgivere. I denne prosessen skapes nye resultater et nytt felles eie.

Dahle & Breitenstein